Kaygusuz Abdal

Kaygusuz Abdal 15. yy halk şairlerindendir. Yaşamına dair bilgiler ancak şiirleriyle adına yazılmış bir Vilayetname’ye dayanmaktadır. Alaiye (Alanya) beyinin oğludur. Bir söylentiye göre, “Gaybi bir gün ava çıkmış. Bir geyiğe rastlamış. Attığı ok geyiğe saplanmış. Geyik kaçmış o kovalamış. Abdal Musa’nın tekkesine varmışlar. Geyik içeri dalmış. Gaybi de peşin. Giriş o giriş. Abdal Musa’nın dervişi olmuş. 40 yıl ona hizmet etmiş. Sonra da şeyhinin buyruğuyla Mısır’a giderek oradaki tekkeyi kurmuş.”

Kaygusuz Abdal, Yunus Emre izinde yürüyen Alevi-Bektaşi halk şiirinin kurucusudur. Şiirlerini hem hece hem de aruzla yazdı. Bektaşi şiirinin insandaki kusurlarla, tutuculukla alay etme özelliği ilkin Kaygusuz’un şiirlerinde görülür. Ayrıca Kaygusuz, yalın bir anlatımla yazdığı düz yazılarıyla da dikkat çekicidir.

ESERLERİ

MANZUM: Divân (çoğunluğu gazellerden oluşmuş, 20 – 30 kadar heceyle şiiri yer almıştır), Gülistan (tasavvufi bir eser), mesnevi-i Baba Kaygusuz (3 tasavvufi mesnevi), Gevhernâme (Peygamber hakkında yazdığı 63 beyitlik bir mesnevi), Minbername (29 beyitlik tasavvufi bir mesnevi).

DÜZ YAZI: Budalanâme, Kitab-ı Mığlete, Vücudname, Dilgûşa Sarayname adlı düz yazı eserlerinin de tümü tasavvufla ilgilidir. Son iki eseri yarı manzum yarı mensur özelliktedir.

Yorum Yap