Nabi

Nabi 17. yy Divan şairlerindendir. doğ. 1642, Urfa – ölm. 10 Nisan 1712, İstanbul. Doğduğu yerde iyi bir öğrenim gördü. 1665’te İstanbul’a gitti. Vezir Musahip Mustafa Paşa’ya bir mersiye yazarak divan kâtibi oldu. Vezirin yanında bulundu. Padişahın 1671 Lehistan seferine katıldı. Kamaniçe Kalesi fethedilince Fetihnâme-i Kamaniçe’yi yazdı. IV. Mehmed’in şehzadeleri için 1675’te Edirne’de düzenlenen sünnet düğününü anlatan 587 beyitlik Surnâme’yi hazırladı. Şenliği günü gününe ayrıntılarıyla bu yapıtta anlattı. 1678’de hacca gitti. Bu yolculuğunu da Tuhfetü’l Haremeyn’de anlattı. Mustafa Paşa ölünce Halep’e gitti. Orada evlenerek 25 yıl kaldı. Hayriyye ve Hayrabad adlı yapıtlarını Halep’te yazdı. 1970’de İstanbul’a döndü.

Nabi bilgece yazılmış, atasözleriyle donanmış bir şiir tarzında yazarak yeni bir çığır açmıştır. Şiirinde duygu yerine düşünce egemendir. Çağının aksak, kötü yönlerini yalın bir dille yermiştir. Gül, bülbül gibi manzumların yer aldığı şiire karşı çıkmış, anlama önem vermiştir.

ESERLERİ

Divan (1841, 1875), Divançe (Farsça), Terceme-i Hadis-i Erbain (kırk hadis çevirisi. Necip Asım tar. Millî Tetebbular Mecmuası s. 4. 1912), Hayriyye (Halep’te iken oğlu Ebulhayr için yazdığı ahlak öğütleri veren mesnevîsi, 1889. Fransızcaya da çevrilmişti. 1887), Hayrabâd (mesnevî, yaz. 1705), Surname (1675 yılında IV. Mehmed’in şehzadeleri için Edirne’de yaptırdığı sünnet düğünleri anlatılır. Agâh Sırrı Levend tar. Nâbî’nin Surnamesi adıyla, 1944), Fetihname-i Kamenice (düz yazı, Lehistan Seferini anlatır. Tarih-i Kameniçe adıyla, 1864), Tuhfetu’l-Haremeyn (hac yolculuğunu anlatan gezi notları, düz yazı, 1849), Zeyl-i Siyer-i Veysi (Veysî’nin Siyer kitabına zeyl, Bulak, 1832), Münşeât-1 Nâbî (özel ve resmî mektupları).

Yorum Yap