Türklerin İslamiyete Geçişi ve Kolaylaştıran Sebepler

Türkler ile Müslümanlar arasındaki ilk ilişkiler Dört Halife devrinde başlamıştır. Hz. Osman döneminde Araplar ile Hazarlar arasında savaşlar başlamıştır. Emeviler döneminde Türkler ile Araplar arasındaki mücadeleler artarak devam etti. Emevilerin izlediği “Arap Milliyetçiliği” politikası Türklerin İslamiyeti benimsemesini engelledi.

Bu dönemde Araplarla Türgişler arasında savaşlar yapıldı. 750’de Emevilerin yıkılarak yerine Abbasilerin kurulmasından sonra Türkler ile Müslümanlar arasındaki mücadeleler sona erdi.

751 yılında Çinliler ile Abbasiler arasında yapılan Talas Savaşı Türkler ile Müslümanlar arasındaki ilişkilerde bir dönüm noktası olmuştur.

 >  Talas Savaşı

Türklerin İslamiyet’i Kabul Etmelerini Kolaylaştıran Sebepler

 >  Türklerdeki Gök Tanrı inancı, tek tanrı esasına dayanıyordu.

 >  Türkler İslam dinindeki gibi Tanrı’ya kurban kesiyorlar ve ahiret inancını benimsiyorlardı.

 >  İslam dininin getirdiği ahlak kuralları ile Türklerin ahlak anlayışları birbirine uygundu.

 >  Türklerin cihan hakimiyeti ideali ile İslamiyet’in cihat anlayışı birbirine benzemekteydi.

 >  Abbasilerin hoşgörülü tutumları, Türklerin İslam dinine girmelerini kolaylaştırdı.

Yorum Yap