Varlık Felsefesi Nedir? Ontoloji Nedir?

Varlık felsefesi nedir?

Ontoloji
Ontoloji ya da varlık felsefesi yani varlık bilmi, temeli varlık olan felsefi disiplindir.Varlık ya da varoluş ile bunların temel kategorilerinin araştırılmasıdır. Varlık ve varoluş ayrımını “Varlık vardır” ve “Varlık yoktur” fikirlerini tartışır.

AristotelesAristoteles’e göre ontoloji varlığın maiyetinde varlığın bilimidir veya varlıkların incelenmesidir.Ontoloji hangi varlık kategorilerinin daha temel olduğunu belirlemekle uğraşır ve bu kategorilerdekilerden hangilerinin var olduğunu söylenebileceğini sorar.

Varlık bir nesne ya da bir şey değildir ,nesneler var olan cisimlerden oluşur.Varlık bir ev ya da bir eşya değildir.Gerçek varlığın ortaya çıkmasında varlığı varlık yapan nedir?Var olanı var olan yapan nedir gibi soruların cevabı “zaman”dır.Var olan zamansal olandır.Varlıkla iç içe olup onu aydınlatan ve onu varlık olarak varlık yapan hep zamandır. Varlığı varlık yapan zaman metafizik anlamdaki değilde hakikat alanındaki varlığı açıklar.Bunun sayesinde varlığın iki anlamını da bilmek ve böyle bir varlığın zaman olmadan var olamayacağını kabul etmek gerekir.O halde varlığın zaman olduğunu düşünebiliriz

Değişik filozoflar temel varlık kategorileri için değişik listeler yapmışlardır.Ontolojinin temel sorunlarından biri “Temel varlık kategorileri nelerdir?” sorusudur.

Varlık konusunda bilim ve felsefe açısından iki farklı yaklaşım vardır.Bunlardan bilim açısından bakıldığında var olan yani olgusal olan maddeleri inceler.Bilim varlık var mıdır gibi sorularla ilgilenmez.Bilim varlığın var olduğunu ön kabul eder.Ayrıca bilim varlığı felsefede olduğu gibi bir bütün olarak değilde parçalara ayırarak inceler.

Felsefe açısından bakıldığında varlığın olup olmadığı, bilinip bilinemeyeceği gibi sorularla uğraşıp bunları kendi içinde tutarlı ve çelişkisiz olma şartıyla cevaplar. Felsefe varlık problemlerini bir yöntem dahilinde değil de saf düşünme ve akıl yoluyla cevaplamaya çalışır.Felsefe varlığı bütün olarak kabul eder ve buna göre çalışmalarını yapar.Felsefede varlık sorunu evreni açıklama çabalarıyla başlamıştır.

Varlığın olmadığını savunan görüşler Nihilizm ve Taoizm dir. Varlığın olduğunu savunanlar ise Realizmdir.

 

Yorum Yap